Syksy toi mukanaan useita muutoksia työlainsäädäntöön: vaihtelevan työajan järjestelyt, vuokratyöntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät, ulkomaantyö sekä pakollisten koulutusten maksuttomuus ja työajaksi lukeminen. Integratalainen lakiasiantuntija Anna-Maija Marjakangas käy läpi voimaan tulleet työlainsäädännön muutokset ja niiden sisällöt. 

Työlainsäädännön muutokset kootusti

Seuraavat työlainsäädännön muutokset astuivat voimaan elokuussa 2022 vaihtelevan työajan järjestelyiden, vuokratyöntekijöiden, osa-aikaisten ja määräaikaiset työntekijöiden, ulkomaantyön sekä pakollisten koulutusten maksuttomuuden ja työajaksi lukemisen osalta. Oheen on avattu pari pykälää selkeämmin, mitä työlainsäädännön muutokset tarkoittavat käytännössä.

Vaihtelevan työajan järjestelyt 

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä. Tai työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa.

On hyvä huomata, että lain mukaan vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos työnantajan todellinen työntekijätarve on kiinteä. 

”Vaihtelevan työajan sopimuksia käyttävien työnantajien on jatkossa tarkasteltava toteutunutta työaikaa 12 kuukauden välein.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Työsopimuslain vaihtelevaa työaikaa koskevaan sääntelyyn tuli myös muutos. Sen mukaan vaihtelevan työajan sopimuksia käyttävien työnantajien on jatkossa tarkasteltava toteutunutta työaikaa 12 kuukauden välein. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä ja työnantajan työntekijätarve osoittavat, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tarkastelun ajankohta. Työntekijän tai hänen edustajansa pyynnöstä työnantajan on esitettävä kirjallinen selvitys tarkastelun tuloksesta ja sen perusteena olevista seikoista. Tarkastelu on tehtävä ensimmäisen kerran viimeistään 1.8.2023, tai kun työsuhde on kestänyt vuoden. 

Lisäksi työsopimuslakiin tehty muutos edellyttää, että vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän työsopimuksessa tai erillisessä kirjallisessa selvityksessä on annettava tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työntekijätarvetta. Työnantajan on myös annettava tiedot niistä viikonpäivistä ja kellonajoista, joina työnantaja voi teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa antamaa suostumusta.  

”Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän osalta on annettava tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työntekijätarvetta.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Vaihtelevan työajan sopimusten työvuorosuunnittelu

Lisäksi työaikalakiin on tullut lisäys vaihtelevan työajan sopimusten työvuorosuunnitteluun liittyen: työvuoron lisääminen työvuoroluetteloon edellyttää työntekijän suostumusta, jos työvuoro menisi sovittujen kellonaikojen ja viikonpäivien ulkopuolelle tai jos työvuoro ylittäisi vaihtelevan työajan työsopimuksella sovitun vähimmäistyöajan määrän. Suostumus voitaisiin antaa kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan. 

Uudessa pykälässä säädetään lisäksi työvuoron peruuttamisesta. Lähtökohtaisesti aina sovittu työvuoro sitoo työnantajaa ja työnantajan tulee korvata työntekijälle palkanmenetys, jos työvuoro peruuntuu eikä vähimmäistyöaika täyty. Työnantajan tulee maksaa palkka työntekijälle, mikäli työvuoroa ei voida tehdä, vaikka työntekijä on ollut työnantajan käytettävissä.

Uuden pykälän mukaan työntekijälle on maksettava kohtuullinen korvaus työvuoron peruuntumisesta aiheutuvasta haitasta, jos työnantaja peruu työvuoroluetteloon merkityn tai muutoin sovitun työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista lain, tai työehtosopimuksen näin salliessa ja mikäli työntekijällä ei olisi peruutustilanteessa oikeutta palkkaan tai korvaukseen lain, työehtosopimuksen tai sovitun työvuoron peruuntumisen perusteella. 

”Työntekijälle on maksettava kohtuullinen korvaus työvuoron peruuntumisesta, jos työnantaja peruu sovitun työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Vuokratyöntekijät 

Työsopimuslakiin tuli muutos myös vuokratyöntekijöiden osalta. Työsuhteen keskeisissä ehdoissa on kerrottava työntekijälle käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka, kun ne ovat tiedossa.

Lisäksi määräaikaisen työsopimuksen tapauksessa on kerrottava käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta.

Työnantajan on myös annettava arvio määräaikaisen työsopimuksen työnantajayrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä. 

Osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät 

Mikäli osa- tai määräaikainen työntekijä pyytää mahdollisuutta korottaa työsopimuksen mukaista työaikaa tai pidentää työsopimuksen kestoaikaa, on työnantajalla velvollisuus antaa pyyntöön perusteltu vastaus kirjallisesti kuukauden kuluessa.

”Mikäli osa- tai määräaikainen työntekijä pyytää mahdollisuutta korottaa työsopimuksen mukaista työaikaa tai pidentää työsopimuksen kestoaikaa, on työnantajalla velvollisuus antaa vastaus kirjallisesti.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Jos kuitenkin työnantajalla on säännöllisesti työsuhteessa enintään 250 työntekijää, vastaus voidaan antaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä. Jos työntekijä toistaa pyyntönsä eivätkä vastauksen perustelut ole muuttuneet edellisen vastauksen jälkeen, voidaan vastaus antaa suullisesti. Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa kirjallista vastausta, jos työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa alle kuuden kuukauden ajan. Tai jos työntekijän edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta. 

Ulkomaantyö 

Työsopimuslain mukaan vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työntekijälle on annettava tieto maasta tai maista, missä työtä tehdään. Lisäksi on ilmoitettava työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Työnantajan on annettava myös tieto palkasta, johon lähetetyllä työntekijällä on oikeus vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön tai yleisesti sovellettavien työehtosopimusten mukaisesti. Lisäksi tarpeen mukaan työnantaja ilmoittaa kaikki maksettavat lisät sekä matka-, majoitus- ja ruokailukustannusten korvaamista koskevat järjestelyt sekä linkin vastaanottavan jäsenvaltion kansalliselle verkkosivulle. 

Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen 

Työsopimukseen on nyt lisätty pykälä pakollisen koulutuksen maksuttomuudesta ja sen työajaksi lukemisesta: Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota työntekijälle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu, koulutuksen on oltava maksutonta työntekijälle.

”Työsopimukseen on nyt lisätty pykälä pakollisen koulutuksen maksuttomuudesta ja sen työajaksi lukemisesta.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Lisäksi koulutus on luettava työajaksi ja mahdollisuuksien mukaan sen on tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana. 

Kysy lisää työlainsäädännön muutoksista tai tilaa työsopimuspohja verkkokaupasta

Jäikö jotain hampaankoloon? Tarvitsetko lisätietoa tai konsultaatiota työlainsäädännön muutoksista? Mietityttävätkö muutokset suhteessa palveluihimme? Kysy asiantuntijalta chatissa tai LinkedInissä.

Verkkokaupastamme tilaat lakiasiantuntijan laatiman työsopimuspohjan. Mikäli HR:nne kaipaa arjen sparrausapua HR-hommien kehittämisen ja ajantasaisuuden varmistamiseksi, hanki HR-valkku.

Huomisen HR suoraan sähköpostiin?

Asiakkaanamme saat huomisen HR:n tärkeät tiedotteet ja uutta ajateltavaa suoraan sähköpostiin. Voit liittyä Integratan kuppikuntaan, vaikket olisikaan asiakkaamme. Kirjeessä ajankohtaista asiaa ja valikoituja viisauksia HR:n hiekkalaatikolta.

Jos et enää suorita sähköpostia, voit signata itsesi kuukausikirjeemme tilaajaksi myös LinkedInissä.