Posts Tagged ‘Työoikeus’

Työntekijöiden terveydentilatietojen käsittely – Mitä tulee muistaa?

Terveydentilatietojen käsittely on välttämätöntä jokaisella työpaikalla esimerkiksi sairausajan palkanmaksun vuoksi. Ihmisten terveydentilaa koskevat tiedot ovat arkaluonteista tietoa ja niiden käsittelyä säädellään erityisen tarkkaan. Mitä tulee muistaa? Integratalainen työoikeuden asiantuntija Anna-Maija Marjakangas teki terveydentilatietojen tarkistuslistan.

Organisaatioiden tulee kiinnittää erityistä huomiota terveydentilatietojen käsittelyyn kaikissa prosesseissaan.

Lähtökohta lainsäädännössä on, että työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja vain, jos käsittely on tarpeen sairausajan palkanmaksun tai siihen rinnastettavien, terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy.

Lisäksi terveydentilatietoja saadaan käsitellä, jos työntekijä nimenomaisesti haluaa, että hänen työkykyään selvitetään niiden perusteella. Oikeus käsittelyyn on myös, jos laissa erikseen niin säädetään.

”Terveydentilatietojen käsittely on välttämätöntä jokaisella työpaikalla esimerkiksi sairausajan palkanmaksun vuoksi.”

Terveydentilatiedot tulee tallettaa lain vaatimalla tasolla.

Terveydentilatietoja saa kerätä vain työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan myös muualta. Yksittäisenä huomiona on hyvä tietää, että silloin, kun työntekijä toimittaa lääkärintodistuksen työnantajalle, työnantaja voi luovuttaa sen edelleen työterveyshuoltoon ellei työntekijä ole nimenomaisesti luovutusta kieltänyt. Eli lähtökohta tässä on luovutusoikeus työterveyshuoltoon, ellei sitä erikseen kielletä. Muutoin toki terveydentilatietojen luovutusta kolmansille tahoille on rajoitettu ja niitä voidaan luovuttaa vain tietosuojalainsäädännön asettamissa rajoissa.

Esimerkiksi ulkoistettu palkanlaskenta tai palveluna ostettu HR-palvelu ovat tahoja, jotka voivat käsitellä myös terveydentilatietoja työnantajan lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Tällöin nämä tahot ovat henkilötietojen käsittelijöitä työnantajan lukuun.

Terveydentilatietojen ja sairauslomatodistusten säilyttäminen

Lain mukaan terveydentilatiedot ja sairauslomatodistukset tulee säilyttää erillään työntekijöiden muista tiedoista. Tämä onkin tärkeä asia jokaisen organisaation muistaa ☝🏻

”Terveydentilatiedot tulee säilyttää erillään työntekijöiden muista henkilötiedoista.”

Laki määrittelee sairauslomatodistusten sijainnin.

Vuoden 2022 lopulla Tietosuojavaltuutetun toimisto antoi eräälle yritykselle 230 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuojalainsäädännön rikkomuksista. Yritys oli muun muassa tallentanut terveydentilatietoja HR-järjestelmäänsä samaan yhteyteen työntekijöiden muiden tietojen kanssa. Lisäksi osa tiedoista oli ollut virheellisiä ja niitä oli säilytetty merkittävästi pidempään, kuin olisi ollut sallittua.

Terveydentilatiedot tulee poistaa välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.

”Terveydentilatiedot tulee poistaa välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää perustetta.”

Tarvetta tietojen säilytykselle on arvioitava viiden vuoden välein.

On myös huomioitava, että työntekijän terveydentilatietoja saavat käsitellä yrityksessä vain sellaiset henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen. Näillä henkilöllä myös on salassapitovelvollisuus käsittelemistään tiedoista.

Viimeistään edellä mainitun ratkaisun myötä on jokaisen organisaation syytä tarkastella omia käytäntöjään ja varmistettava terveydentilatietojen käsittelyn osalta ainakin seuraavat asiat 👇🏻

Tarkistuslista terveydentilatietojen lain mukaiseen säilytykseen

 1. Ethän tallenna tai säilytä terveydentilatietoja samassa paikassa muiden työntekijöiden henkilötietojen kanssa?
 2. Muistathan pitää huolta siitä, että virheelliset tiedot korjataan?
 3. Muistathan säilyttää terveydentilatietoja vain sen ajan, kuin niiden käsittelemiselle on peruste ja poistathan ne sen jälkeen?
 4. Onhan yrityksessä määritelty henkilöt, jotka käsittelevät terveydentilatietoja, ja onhan näiden ihmisten välttämätöntä käsitellä kyseisiä tietoja tehtäviensä vuoksi?

Tarvitsetteko apua?

Haluatko varmistaa, että yrityksessänne sairauslomatodistusten ja terveydentilatietojen tallentaminen on toteutettu lain vaatimalla tasolla? Humaanimman HR:n työoikeuspalvelumme varmistaa, että asiat hoidetaan pykäliä pitkin eikä päädytä pattitilanteeseen.

Integrata x Alder & Sound: Tervetuloa tilaisuuteemme Turussa 2.3.

Torstaina 2.3. klo 14.30–16 Turun Logomossa tarjolla iltapäiväteetä, pintxoja sekä työntekijöiden sitouttamiseen liittyvä HR-teema Palkitseva palkitseminen – Kuin ihminen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä verotuksen ja juridiikan asiantuntijaorganisaatio Alder & Soundin kanssa. Tervetuloa teelle (myös kahvinjuojat kutsuttu)!

KIITOS KUTSUSTA, ILMOITTAUDUN

Tilaisuudessa käsitellään seuraavia teemoja: Miten organisaatio osoittaa osaajilleen arvoa? Miten motivoida ja ilmaista ihmiskeskeisesti konkreettista kiitosta? Ja kuinka kokonaisvaltainen palkitseminen kättelee varmasti verotusta?

Hyppää samoille suksille – viemme sinut valmiiden vastausten ladulle ⛷ Tapahtumassa kuulet palkitsevaa palkitsemispuhetta vailla juridista jargonia. Yhdessä verotuksen ja juridiikan asiantuntijaorganisaatio Alder & Soundin Partner Johanna Kannisto, Senior Accociate Pauliina Karumaa sekä integratalainen HR-palveluihminen Kaisa Strander puivat palkitsemisen näkökulmia ihmiskeskeisesti.

Ilmoittaudu iltapäivään ohesta 24.2. klo 23:59 mennessä.

KIITOS KUTSUSTA, ILMOITTAUDUN

Palkitseva palkitseminen – Kuin ihminen

Tilaisuudessa sivakoidaan ihmislähtöisesti läpi kokonaisvaltainen palkitseminen ja avataan aihe kolmen kulman kautta: ihminen, organisaatio ja verotus. Tutustu tarkemmin teemoihin ja puhujiin (ja jätä sukset vielä kotiin)!

 • Palkitsemisen kokonaisuus
 • Tehokkaan palkitsemisjärjestelmän edellytykset
 • Strategian mukaiset mittarit
 • Liiketoimintalähtöisen palkitsemisen suunnittelu
 • Mikä motivoi?
 • Motivaattorina palkitseminen
 • Motivaation ja palkitsemisen johtaminen
 • Vapaaehtoisen vakuutuksen verotus
 • Henkilörahaston verotus
 • Osakeannin verotus
 • Optioiden verotus

Tilaisuus Turussa on ilmainen. Se on tarkoitettu Integratan sekä Alder & Soundin asiakkaille sekä avoimena kaikille aiheesta kiinnostuneille organisaatioille – ja ihmisille. Iltapäivätee, pintxo-purtavat ja puheenvuorot tarjoillaan klo 14.30 alkaen Logomon yhteisökeittiötilassa. Tapahtuma päättyy klo 16.

Tilaisuudessa puhujina asiantuntijamme Kaisa Strander sekä Alder & Soundin Partner Johanna Kannisto ja Senior Accociate Pauliina Karumaa. Tilaisuutta houstaa integratalainen juristi ja työoikeuden asiantuntija Anna-Maija Marjakangas.

Työlainsäädännön muutokset

Syksy toi mukanaan useita muutoksia työlainsäädäntöön: vaihtelevan työajan järjestelyt, vuokratyöntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät, ulkomaantyö sekä pakollisten koulutusten maksuttomuus ja työajaksi lukeminen. Integratalainen lakiasiantuntija Anna-Maija Marjakangas käy läpi voimaan tulleet työlainsäädännön muutokset ja niiden sisällöt. 

Työlainsäädännön muutokset kootusti

Seuraavat työlainsäädännön muutokset astuivat voimaan elokuussa 2022 vaihtelevan työajan järjestelyiden, vuokratyöntekijöiden, osa-aikaisten ja määräaikaiset työntekijöiden, ulkomaantyön sekä pakollisten koulutusten maksuttomuuden ja työajaksi lukemisen osalta. Oheen on avattu pari pykälää selkeämmin, mitä työlainsäädännön muutokset tarkoittavat käytännössä.

Vaihtelevan työajan järjestelyt 

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä. Tai työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa.

On hyvä huomata, että lain mukaan vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos työnantajan todellinen työntekijätarve on kiinteä. 

”Vaihtelevan työajan sopimuksia käyttävien työnantajien on jatkossa tarkasteltava toteutunutta työaikaa 12 kuukauden välein.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Työsopimuslain vaihtelevaa työaikaa koskevaan sääntelyyn tuli myös muutos. Sen mukaan vaihtelevan työajan sopimuksia käyttävien työnantajien on jatkossa tarkasteltava toteutunutta työaikaa 12 kuukauden välein. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä ja työnantajan työntekijätarve osoittavat, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tarkastelun ajankohta. Työntekijän tai hänen edustajansa pyynnöstä työnantajan on esitettävä kirjallinen selvitys tarkastelun tuloksesta ja sen perusteena olevista seikoista. Tarkastelu on tehtävä ensimmäisen kerran viimeistään 1.8.2023, tai kun työsuhde on kestänyt vuoden. 

Lisäksi työsopimuslakiin tehty muutos edellyttää, että vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän työsopimuksessa tai erillisessä kirjallisessa selvityksessä on annettava tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työntekijätarvetta. Työnantajan on myös annettava tiedot niistä viikonpäivistä ja kellonajoista, joina työnantaja voi teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa antamaa suostumusta.  

”Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän osalta on annettava tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työntekijätarvetta.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Vaihtelevan työajan sopimusten työvuorosuunnittelu

Lisäksi työaikalakiin on tullut lisäys vaihtelevan työajan sopimusten työvuorosuunnitteluun liittyen: työvuoron lisääminen työvuoroluetteloon edellyttää työntekijän suostumusta, jos työvuoro menisi sovittujen kellonaikojen ja viikonpäivien ulkopuolelle tai jos työvuoro ylittäisi vaihtelevan työajan työsopimuksella sovitun vähimmäistyöajan määrän. Suostumus voitaisiin antaa kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan. 

Uudessa pykälässä säädetään lisäksi työvuoron peruuttamisesta. Lähtökohtaisesti aina sovittu työvuoro sitoo työnantajaa ja työnantajan tulee korvata työntekijälle palkanmenetys, jos työvuoro peruuntuu eikä vähimmäistyöaika täyty. Työnantajan tulee maksaa palkka työntekijälle, mikäli työvuoroa ei voida tehdä, vaikka työntekijä on ollut työnantajan käytettävissä.

Uuden pykälän mukaan työntekijälle on maksettava kohtuullinen korvaus työvuoron peruuntumisesta aiheutuvasta haitasta, jos työnantaja peruu työvuoroluetteloon merkityn tai muutoin sovitun työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista lain, tai työehtosopimuksen näin salliessa ja mikäli työntekijällä ei olisi peruutustilanteessa oikeutta palkkaan tai korvaukseen lain, työehtosopimuksen tai sovitun työvuoron peruuntumisen perusteella. 

”Työntekijälle on maksettava kohtuullinen korvaus työvuoron peruuntumisesta, jos työnantaja peruu sovitun työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Vuokratyöntekijät 

Työsopimuslakiin tuli muutos myös vuokratyöntekijöiden osalta. Työsuhteen keskeisissä ehdoissa on kerrottava työntekijälle käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka, kun ne ovat tiedossa.

Lisäksi määräaikaisen työsopimuksen tapauksessa on kerrottava käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta.

Työnantajan on myös annettava arvio määräaikaisen työsopimuksen työnantajayrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä. 

Osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät 

Mikäli osa- tai määräaikainen työntekijä pyytää mahdollisuutta korottaa työsopimuksen mukaista työaikaa tai pidentää työsopimuksen kestoaikaa, on työnantajalla velvollisuus antaa pyyntöön perusteltu vastaus kirjallisesti kuukauden kuluessa.

”Mikäli osa- tai määräaikainen työntekijä pyytää mahdollisuutta korottaa työsopimuksen mukaista työaikaa tai pidentää työsopimuksen kestoaikaa, on työnantajalla velvollisuus antaa vastaus kirjallisesti.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Jos kuitenkin työnantajalla on säännöllisesti työsuhteessa enintään 250 työntekijää, vastaus voidaan antaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä. Jos työntekijä toistaa pyyntönsä eivätkä vastauksen perustelut ole muuttuneet edellisen vastauksen jälkeen, voidaan vastaus antaa suullisesti. Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa kirjallista vastausta, jos työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa alle kuuden kuukauden ajan. Tai jos työntekijän edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta. 

Ulkomaantyö 

Työsopimuslain mukaan vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työntekijälle on annettava tieto maasta tai maista, missä työtä tehdään. Lisäksi on ilmoitettava työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Työnantajan on annettava myös tieto palkasta, johon lähetetyllä työntekijällä on oikeus vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön tai yleisesti sovellettavien työehtosopimusten mukaisesti. Lisäksi tarpeen mukaan työnantaja ilmoittaa kaikki maksettavat lisät sekä matka-, majoitus- ja ruokailukustannusten korvaamista koskevat järjestelyt sekä linkin vastaanottavan jäsenvaltion kansalliselle verkkosivulle. 

Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen 

Työsopimukseen on nyt lisätty pykälä pakollisen koulutuksen maksuttomuudesta ja sen työajaksi lukemisesta: Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota työntekijälle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu, koulutuksen on oltava maksutonta työntekijälle.

”Työsopimukseen on nyt lisätty pykälä pakollisen koulutuksen maksuttomuudesta ja sen työajaksi lukemisesta.”

Työlainsäädännön muutokset 2022

Lisäksi koulutus on luettava työajaksi ja mahdollisuuksien mukaan sen on tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana. 

Kysy lisää työlainsäädännön muutoksista tai tilaa työsopimuspohja verkkokaupasta

Jäikö jotain hampaankoloon? Tarvitsetko lisätietoa tai konsultaatiota työlainsäädännön muutoksista? Mietityttävätkö muutokset suhteessa palveluihimme? Kysy asiantuntijalta chatissa tai LinkedInissä.

Verkkokaupastamme tilaat lakiasiantuntijan laatiman työsopimuspohjan. Mikäli HR:nne kaipaa arjen sparrausapua HR-hommien kehittämisen ja ajantasaisuuden varmistamiseksi, hanki HR-valkku.

Huomisen HR suoraan sähköpostiin?

Asiakkaanamme saat huomisen HR:n tärkeät tiedotteet ja uutta ajateltavaa suoraan sähköpostiin. Voit liittyä Integratan kuppikuntaan, vaikket olisikaan asiakkaamme. Kirjeessä ajankohtaista asiaa ja valikoituja viisauksia HR:n hiekkalaatikolta.

Jos et enää suorita sähköpostia, voit signata itsesi kuukausikirjeemme tilaajaksi myös LinkedInissä.

Työn tekemisen uudet muodot ja vaihtuvuusaalto tekevät työelämälle hyvää?

Työelämän isosta muutoksesta on puhuttu paljon ja pitkään. On puhuttu sirpaleisista työsuhteista, pätkätöistä ja epävarmuudesta. Tänä päivänä lisäksi puheissa korostuu työvoimapula, rekrytoinnin vaikeus monilla aloilla ja vaihtuvuusaalto, jolle englannin kielessä onkin jo syntynyt oma käsitteensä, The Great Resignation. Integratalainen laki-ihminen Anna-Maija Marjakangas pureutuu probleemaan. Vai onko tämä kaikki edes ongelma?

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n raportissa vuodelta 2019 (”The Future of Work, OECD Employment Outlook 2019”) todetaan, että työn uudet muodot ovat lisääntymässä, ja tämä onkin yksi tulevaisuuden työelämän megatrendeistä. Määritelmänä työn uudet muodot kattavat paljon erilaisia työn tekemisen muotoja, ja ne ilmenevät omana käsitteellisenä ryhmänään vain suhteessa niin sanottuun standardiin eli työsuhteiseen työhön.

On syytä huomata, että myös tekemisen ja osaamisen ostaminen palveluna sekä ulkoistaminen vaikuttavat omalla tavallaan työn tekemisen muutokseen, koska töitä, joita on totuttu tekemään sisäisesti yrityksessä, voidaan hankkia palveluna ulkopuolelta. Työelämän muutokset ja trendit tekevätkin tästä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon monissa tilanteissa.

Työn muutoksen taustatekijöistä

Kehityksessä on kaksi voimakasta taustatekijää. Yhtäältä kriittiseksi tekijäksi tässä kokonaisuudessa nousee paljon puhuttu työvoimapula sekä rekrytoinnin vaikeus monilla aloilla, kuin myös suuri vaihtuvuus. Yhtälössä voimistuu tarve löytää osaajia ja saada heidät pysymään, riippumatta työn tekemisen muodosta. Eli tärkeintä lienee, että saadaan osaavia tekijöitä, tekivät he sitten hommia työsuhteessa, freelancerina tai vuokratyöntekijänä.

Yhtälössä voi kuitenkin joskus unohtua, että varteenotettava vaihtoehto voi olla myös ostaa osaamista ulkopuolelta palveluna.

”Varteenotettava vaihtoehto voi olla myös ostaa osaamista ulkopuolelta palveluna.”

Tarpeeseen löytää osaajia on ratkaisu.

Toisaalta yrityksillä on tarve saada sopeutettua käytössään olevaa osaamista ja työntekijämäärää kulloisenkin tilanteensa ja tarpeensa mukaan, jolloin muut työn tekemisen muodot, kuin työsuhde, mahdollistavat joustavamman resurssoinnin. Eri toimialoilla ja eri yrityksissä näillä tekijöillä on erilaisia painoarvoja, ja joillain toimialoilla esimerkiksi resurssoinnin sopeuttaminen tarpeen mukaan ei vaikuta lainkaan, jos yritys kamppailee jatkuvasti osaajien löytymisen kanssa.

On melko turvallista väittää, että yrityksen kilpailukyvyn kannalta kriittisimpien osaamisten tulisi olla yritykseen työsuhteessa.

”On melko turvallista väittää, että yrityksen kilpailukyvyn kannalta kriittisimpien osaamisten tulisi olla yritykseen työsuhteessa.”

Ja näin me väitämme.

Työsuhde on tarkoituksenmukaisin tapa järjestää työn tekeminen ainakin silloin, kun työntekijän osaamista halutaan sekoittaa laajalti yrityksen eri toimintoihin ja hyödyntää laajasti koko organisaatiossa. Samoin silloin, kun työntekijän täytyy tuntea koko liiketoiminta ja yritys perusteellisesti.

Juridisesti kyse on siitä, että työsuhteessa mikään muu ulkopuolinen, kuin lainsäädäntö ei rajoita yrityksen työnjohto-oikeutta. Johtamisen näkökulmasta työsuhde lienee edelleen paras tapa sitouttaa ihmisiä organisaatioon. Hyvällä ja tarkoituksenmukaisella johtamisella kuitenkin myös muut kuin työsuhteiset tekijät pystytään sitouttamaan yritykseen yhtä lailla.

Kriittiset osaamiset ja osto-osaaminen

Mitä kauemmas kilpailukyvyn kannalta kriittisestä osaamisesta mennään, sitä turvallisempaa ja tehokkaampaa on hankkia kyseinen osaaminen ja tekeminen muulla tavalla kuin työsuhteen muodossa.

”Mitä kauemmas kilpailukyvyn kannalta kriittisestä osaamisesta mennään, sitä turvallisempaa ja tehokkaampaa on hankkia kyseinen osaaminen ja tekeminen muulla tavalla kuin työsuhteen muodossa.”

Työelämän muutos tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Jos lähdetään siitä, että yrityksen ydinosaamiset kannattaa pitää työsuhteisina, mitä vaihtoehtoja muiden osaamisten hankkimisen osalta löytyy?

Osaamista ja tekijöitä voidaan hankkia ainakin vuokratyönä, palveluna tai toimeksiantona esimerkiksi yksinyrittäjän kautta.

Mitä oikein ostaa, kun hankkii osaamista näissä eri muodoissa?

 1. Työsuhteessa saat valitsemasi tekijän, jota voit ohjata tekemään haluttuja asioita, mutta et saa taetta halutusta lopputuloksesta.
 2. Vuokratyössä saat samat asiat, kuin työsuhteessakin, mutta tulet sidotuksi vuokratyöyrityksen sopimusehtoihin ja vuokratyöyritys hallitsee suhdetta työn tekijään.
 3. Palveluna ostettaessa saat sovitun lopputuloksen, mutta et saa (välttämättä) valita tekijää, etkä voi ohjata itse työn suorittamisen toteuttamisen tapaa.
 4. Toimeksiannossa freelancerin kanssa kaikki taas riippuu tehtävästä toimeksiantosopimuksesta ja sen ehdoista. Yksinyrittäjän kanssa henkilöriski on kuitenkin yhtä korkea kuin työsuhteisen työntekijän kanssa.

Lyhyellä analyysilla voidaan siis todeta, että mitä vähemmän yrityksellä on tarvetta sekoittaa yksilön tekemistä ja osaamista muuhun organisaation tekemiseen ja mitä kauempana kyseinen tekeminen on organisaation kilpailukykyä tuottavista ydinosaamisista, sitä helpompaa, järkevämpää ja turvallisempaa on hankkia tämä osaaminen ja tekeminen muussa muodossa kuin työsuhteisena.

Ulkoistuksella helppoutta HR-toimintoihin

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että yrityksen ei-ydinosaamiset ovat yhtä lailla yrityksen tärkeää osaamista ja että osaamiset eivät ylipäätään ole staattisia. Myös niitä pitää kehittää ja pitää ajan tasalla. Lisäksi kyse voi olla organisaation kannalta elintärkeistä toiminnoista, kuten palkkojen maksamisesta tai työsuhdeasioista, vaikka ne eivät olisikaan yrityksen ydintoimintaa.

HR-asioissa onkin jo totuttu ostamaan palveluna ja ulkoistamaan palkkahallinnon palveluita. Palkanlaskenta on yrityksen näkökulmasta kriittinen osa-alue, mutta ei kuitenkaan monenkaan yrityksen ydinosaamista eikä kilpailukyvyn perusta.

”HR-asioissa onkin jo totuttu ostamaan palveluna ja ulkoistamaan palkkahallinnon palveluita.”

Hyödynnä HR-palveluntarjoajan ydinosaaminen.

Palkanlaskennan lisäksi myös HR:n useat työsuhdeprosessit ovat yrityksen näkökulmasta kriittisiä tekemisiä, mutta nekään eivät useinkaan liity yrityksen kilpailukykyyn. Siksi onkin usein tarkoituksenmukaisempaa antaa tämä tekeminen kumppanin vastuulle, koska näin varmistetaan se, että asiaan liittyvä osaaminen ja prosessit pysyvät kirkkaina ja ajantasalla, varahenkilöitys varmistetaan ja yrityksen ei tarvitse murehtia rekrytoinnin vaikeudesta tai henkilöiden vaihtumisen aiheuttamista pulmista. Yritys saa nimenomaan sen lopputuloksen, mitä se tarvitsee.

Ja koska palvelua tarjoavalle yritykselle nämä osaamiset ovat nimenomaan niitä ydinosaamisia, niiden kehittäminen ja laadun varmistaminen on heidän kilpailukykynsä kannalta kriittistä.

Tutustu asiakastarinoihin ja tilaa tarinat itsellesi inboxiin

Tutustu asiakastarinoihimme: millaista impaktia integratalaiset HR:n ja palkkahallinnon asiantuntijat ovat saaneet aikaan esimerkiksi ulkoistettuna HR-asiantuntijana asiakasorganisaatiossa, tai millaista kokonaisetua asiakkaamme ovat saavuttaneet palkkahallinnon ulkoistuksella?

Mikäli mielit saada meiltä mailissa lisää asiakastarinoita sekä huomisen HR:ää, liity Integratan Kuppikuntaan tilaamalla kuukausikirjeemme 👇🏻

Kilpailukieltoja koskeva lainsäädäntö muuttuu – miten toimia?

Eduskunta hyväksyi marraskuun 2021 alussa kilpailukieltoehtoja koskevat lainsäädäntömuutokset. Avasimme aihetta aiemmin syksyllä Integratan iltapäiväkahveilla. Laki tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Integratalainen juristi Anna-Maija Marjakangas vinkkaa, miten toimia nyt.

Kilpailukieltoja koskeva lainsäädäntö muuttuu. Kuten tähänkin asti, myös lakimuutoksen jälkeen tarvittaan edelleen työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy, jotta kilpailukieltosopimus työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle voidaan ylipäätään tehdä.

Lakimuutoksen myötä työntekijälle tulee maksaa korvausta koko kilpailukiellon ajalta siten, että enintään kuusi (6) kuukautta kestävän kilpailukiellon ajalta työntekijälle tulisi maksaa 40 % työntekijän tavanomaisesta palkasta rajoitusajalta ja yli 6 kuukautta kestävästä kilpailukieltosopimuksesta 60 % työntekijän palkasta rajoitusajalta. Kilpailukielto voitaisiin sopia kestävän enintään 12 kuukautta.

”Työntekijälle tulee maksaa korvausta koko kilpailukiellon ajalta: 6 kk kestävässä kilpailukiellossa 40 % ja yli 6 kk kestävässä 60 % työntekijän tavanomaisesta palkasta rajoitusajalta.”

Kilpailukielto voidaan sopia enintään vuodeksi.

Lakimuutoksen myötä työnantajalle tulee jatkossa oikeus yksipuolisesti irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattamalla irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta (kuitenkin vähintään kaksi (2) kuukautta). Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa kilpailukieltosopimusta yksipuolisesti enää sen jälkeen, kun työsuhteen päättymistä koskeva ilmoitus on annettu.

Voimaantuloon liittyy vuoden mittainen siirtymäaika, jonka aikana työnantaja voi irtisanoa vanhan lain aikaisia kilpailukieltosopimuksia ilman irtisanomisaikaa, jos kilpailukiellolle ei enää ole perusteita. Siirtymäajan jälkeen eli vuoden 2023 alusta lukien työnantajan korvausvelvollisuus ulottuu myös ennen lakimuutosta sovittuihin kilpailukieltoihin.

”Lain voimaantuloon liittyy vuoden mittainen siirtymäaika, jonka aikana työnantaja voi irtisanoa vanhan lain aikaisia kilpailukieltosopimuksia ilman irtisanomisaikaa.”

Jos kilpailukiellolle ei enää ole perustetta, se kannattaa nyt irtisanoa.

Kyse on siis korvauksesta, joka tulee maksaa työntekijän irtisanouduttua, vaikka työntekijä olisikin menossa töihin muualle kuin kilpailijalle. On syytä huomata, että kilpailukieltoehto ei pysy voimassa, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä.

Mitä seuraavaksi?

Laki tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Yritysten kannattaa viimeistään nyt ottaa tarkasteluun omat kilpailukieltoehtonsa ja arvioida, mitkä tehtävät ovat sellaisia, joissa kilpailukielto on lain mukainen, ja joiden osalta yritys on valmis maksamaan korvauksen, jotta työntekijä ei siirry kilpailijalle välittömästi työsuhteen päätyttyä.

Arvioinnin jälkeen tarpeettomat kilpailukieltoehdot on järkevä irtisanoa. Tästä eteenpäin puolestaan kannattaa varmistaa, että uusiin työsopimuksiin ei tule mukaan kilpailukieltoehtoja, jotka eivät ole tarpeellisia.

Stepit 🥜-kuoressa

 1. Arvioidaan tehtävät, joissa kilpailukieltosopimus on tarpeellinen
 2. Irtisanotaan tarpeettomat kilpailukieltoehdot
 3. Varmistetaan, että uusiin työsopimuksiin ei tule mukaan tarpeettomia kilpailukieltoehtoja.

Usein salassapitoehto turvaa riittävällä tavalla yrityksen kilpailullisesti tärkeitä tietoja, joten on hyvä varmistaa, että työsopimuksissa olevat salassapitoehdot ovat kunnossa ja riittävän kattavia. Salassapitoehdon voi ottaa jokaisen työntekijän työsopimukseen ja sen voi ulottaa kattamaan myös työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa.

Jäikö jotain hampaankoloon? Varaa jutteluaika tai tilaa työoikeuspäivitykset suoraan sähköpostiin!

Haluatko jauhaa aiheesta lisää? Sparrailen lakimuutoksesta mielelläni – voit varata kalenteristani 30 min jutteluajan!

Liittymällä Integratan kuppikuntaan kuulet tärkeistä työoikeuden ja HR-alan asioista ensimmäisenä 👇🏻